Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Kamrad Advertising

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6207/1995, cod de inregistrare fiscala 7568475 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul KAMRAD ADVERTISING, cu sediul social in Bucuresti, str. Elie Carafoli, nr 13, sector 1 si punct de lucru in Bucuresti, Romania, Strada Clabucet, nr. 9, etaj 2, cod postal 012131, telefon: 0371.02.00.44, fax: 0372.25.47.00, email: contact@kamrad.ro, Cod Unic de Inregistrare: 17672014, atribut fiscal RO, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/10317/2005, avand cont bancar IBAN nr.: RO86 BACX 0000 0000 6579 1250, deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK Bucuresti - Sucursala P-ta Alba Iulia, reprezentata legal de catre Dan Postolachi in calitate de Administrator, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L, persoana de contact: Avocat Adela Nuta, Jantea si Asociatii - Societatea Civila de Avocati, email: dataprotection@baumit.ro;

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Nume;
Prenume;
Varsta;
Adresa de email;
Adresa de corespondenta;
CNP;
Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Kamrad Advertising in vederea:

Organizarea si desfasurarea campaniei
Desemnarea si validarea castigatorilor
Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor OperatoruluI – Kamrad Advertising, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concursul de fotografieBaumit – Comori Arhitecturale.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului
inainte de retragerea acestuia;
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
dreptul la portabilitate a datelor;
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.


Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon +40 (0) 21/350 01 06, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Romania, Bucuresti, Sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6207/1995, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@baumit.ro

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Clădiri participante

Accesează secţiunea CLĂDIRI PARTICIPANTE şi vezi lista sau harta interactivă cu toate clădirile participante la concurs.